KÖRÖSMARKET Kft. 

Vásárlási feltételek – Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2001. évi CVIII. törvény 5.§ alapján a Szolgáltató köteles az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeket oly módon hozzáférhetővé tenni, amely lehetővé teszi az igénybe vevő számára, hogy tárolja és előhívja azokat. A KÖRÖSMARKET Kft. a jogszabályban előírt kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget:

 1. Bevezetés

Jelen szabályzat (a továbbiakban ÁSZF) rögzíti a KÖRÖSMARKET Kft. (cégjegyzékszám: 04 09 014727, adószám: 23943096-2-04, székhely: 5540 Szarvas, III. KK/8., képviseli: Búzás Gyula ügyvezető, továbbiakban Szolgáltató) www.korosmarket.hu weboldalon elérhető online szolgáltatása (továbbiakban: a „Szolgáltatás”) leírását és a szolgáltatás felhasználók illetőleg a vevők (a továbbiakban: Vevő) által történő igénybevételének feltételeit.

A weboldalon megtalálhatóak a KÖRÖSMARKET Kft. által forgalmazott termékek, azok leírásai és megtekintéskor érvényes adatai. A Vevői regisztrációt és a szükséges adatok megadását követően a termékkínálatból összeállítható a kívánt terméklista, melyet a megrendelést követően házhozszállítással juttatunk el vevőink részére.

Az egyes termékekkel kapcsolatos tudnivalókat, ismertetőket a termék adatlapja tartalmazza. Az esetleges félreértések elkerülése érdekében egyértelműen rögzítendő, hogy a weboldalon feltűntetett termékkínálat – beleértve az egyes termékek árát is – csupán tájékoztató jellegű és az a megtekintéskor érvényes állapotot mutatja. A termékleírások pontatlanságáért felelősséget a Körösmarket Kft. nem vállal. A Körösmarket Kft. rögzíti, hogy az oldalon az egyes árucikkek mellett található fotók illusztrációk, az árucikkek csomagolása, megjelenése ettől eltérhet, változhat.

A www.korosmarket.hu weboldalon feltüntetett árucikkek megvásárlására a készlet erejéig van lehetőség. Az oldal üzemeltetése során, kellő gondossággal történik az egyes árucikkek feltüntetése, frissítése.Az ÁSZF elfogadása, módosítása, hatálybalépése

Az ÁSZF-et és esetleges módosításait a Vevő a szolgáltatás igénybevételével fogadja el. A Szolgáltatás igénybevételére jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et bármikor módosítani. Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt a www.korosmarket.hu honlapon közzéteszik. A termékeket a Szolgáltatás keretében kiválasztó (azaz a bevásárló listát összeállító) Vevő a módosítás hatálybalépését követő újabb bevásárló lista leadással fogadja el a módosított ÁSZF-et.

A jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekre vonatkozó jogszabályok irányadók.

III. Regisztráció

A Vevő kizárólag előzetes regisztrációt követően jogosult az összeállított bevásárló lista megrendelésére. A Vevő a regisztráció során köteles pontos és valós adatokat megadni. Ha változás következik be a Vevő adataiban, akkor köteles azonnal értesítést küldeni erről a változásról a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben, vagy a Szolgáltatás levelezési címére küldött levél útján. A Vevő ugyanilyen módon kérheti regisztrációja törlését is. Nem a fentieknek megfelelő adatok megadásából, vagy az értesítés elmaradásából eredően a Szolgáltatás elmaradásáért, illetve esetleges kárért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Szolgáltató jogosult a Vevő regisztrációját (és ezzel együtt a Vevő fiókját) azonnal törölni, ha oka van azt feltételezni, hogy a Vevő megszegte az ÁSZF-et. A regisztráció törlése nem érinti az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyek természetüknél fogva ezt követően is hatályban maradnak.

 1. Biztonság

A regisztrációhoz Vevőnek saját jelszót kell létrehoznia. A jelszóval védett fiókjában történt ügyletekért a Vevő teljes felelősséggel tartozik. Amennyiben a Vevő jelszavával történt visszaélést tapasztal vagy gyanít, köteles azt a megadott információs lehetőségeken keresztül az ügyfélszolgáltnak haladéktalanul jelezni. A visszaélés beigazolódása esetén Kft. jogosult a Vevő fiókját zárolni és jelszó módosítást kezdeményezni. Kft. nem felelős azon károkért, melyek a jelszó harmadik személynek történő átadásából vagy bármilyen módon történő felfedéséből ered.

 1. Szellemi tulajdonjogok védelme 

A www.korosmarket.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője a Szolgáltató, amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet.

A Vevők a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és az ÁSZF rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem a Szolgáltató, sem más Vevők jó hírét és jogait. A Vevő a honlapot és annak tartalmát nem másolhatja, nem töltheti le. Nem zavarhat más felhasználókat a használatban és a honlap tartalmát nem változtathatja meg. 

 1. A weboldal működése 

A Weboldal egyes részei a Vevő azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. cookie-kat használnak, amelyek a Vevő számítógépén tárolódnak. A böngésző program segítségével a Vevő beállíthatja, meggátolhatja a cookiek-kal kapcsolatos tevékenységet, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a Cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni az adott weboldal minden szolgáltatását. Jelen weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával a Vevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Vevő számítógépén tárolódjanak és ahhoz az adatkezelő hozzáférhessen. A cookie-k főszabály szerint 30 napig tárolódnak, a Vevő ugyanakkor bármikor kérheti azok törlését, emellett, böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni az adott Weboldal minden szolgáltatását. Az adott weboldalon a látogatás rögzítése végett a látogató számítógépének internet címe („IP cím”), naplózásra kerül, mely adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A naplófájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, amely alapján a felhasználó személyesen azonosítható lenne.

További kérdéssel, illetve észrevételeivel a fenti elektronikus levélcímen fordulhat a Szolgáltatóhoz.

VII. Adatvédelem

A Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

A Szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

A Szolgáltató – a fentieken túlmenően – a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, az előző bekezdésben meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

A vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy a z előző bekezdés szerinti adatkezelést megtilthassa.

A fenti bekezdésben meghatározott adatok nem kapcsolhatók össze a Vevő azonosító adataival és a Vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

A fenti bekezdésekben meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően. Az adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy a Vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

A Vevők az adataik kezelésre vonatkozó szabályozásról az adatkezelési tájékoztatóban értesülhetnek. A Körösmarket Kft. adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el:

www.korosmarket.hu/adatvedelmi-iranyelvek

VIII. A Szolgáltatás elérhetősége

A Körösmarket Kft. nem vállal felelősséget a honlap használata közben történő műszaki hibákért, esetlegesen felmerülő nehézségekért. Műszaki hiba esetén a Vevő bejelentheti a hibát a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben. Ekkor a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a hibát a lehető legrövidebb időn belül megszűntesse. A weboldal felületének esetleges tartalmi pontatlanságait, felfedezésüket követően, a Szolgáltató köteles haladéktalanul kijavítani.

Lakossági ügyfelek esetében Szolgáltató a házhoz szállítást csak meghatározott településeken végzi. A települések listáját az ÁSZF. I-es fejezete tartalmazza.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vevők hozzáférését korlátozza a www.korosmarket.hu honlaphoz mindaddig, ameddig az szükséges a javítások és karbantartások elvégzéséhez, illetve a rendszer fejlesztéséhez vagy új rendszerelemek bevezetéséhez.Felelősség

Annak ellenére, hogy Szolgáltató megtesz minden tőle elvárhatót a www.korosmarket.hu honlapon található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének és relevanciájának biztosítása érdekében, a teljes megfelelőséget nem minden esetben tudja garantálni a Vevő számára. A Szolgáltató nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a honlap használata közben felmerülhetnek. Amennyiben a Szolgáltató pontatlanságot fedez fel a tartalmakban – feltéve, hogy az megvalósítható – a lehető legrövidebb időn belül köteles azt kijavítani.

Szolgáltató különösen nem felel az alábbiakért:

 • a www.korosmarket.hu honlap nem kompatibilis a Vevő termináljával és szoftverével, illetve elektronikus kommunikációs hálózathoz történő csatlakozásával;
 • műszaki nehézségek, beleértve a www.korosmarket.hu honlappal kapcsolatban bekövetkező hibákat és meghibásodásokat.

  A szolgáltatás igénybevétele
 1. A) A termék kiválasztása

A Vevőnek lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A Vevő a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét, vásárlás esetén a „Kosár” gomb megnyomásával a terméket a virtuális kosárba helyezi. A „Megtekintés” gomb használatával nyomon követheti a kosárba helyezett termékeket, azok mennyiségét, a számla végösszegét, áfa tartalmát. A kosár tartalma igény szerint módosítható, javítható. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét. (Kivéve a termékekhez kapcsolódó göngyölegekét)

 1. B) A rendelés elküldése

A végleges rendelés elküldése a „Pénztár” gombra kattintással indul. Regisztrált vevők esetén a megadott e-mail cím és jelszó megadását követően történhet meg a rendelés leadás, új felhasználó esetén a szükséges adatok megadásával történő vevői fiók létrehozását követően adható le a rendelés. Regisztráció nélküli vásárlás nem lehetséges. A megrendelés véglegesítése a „Megrendelés” gombra kattintással történik.

Minimális vásárlási összeg 5.000 (ötezer) Ft.+ kiszállítási díj. A kiszállítási díj 500,-Ft. (Ötszáz Forint) amely a csomagolásának díját is magában foglalja.

 1. C) Árak

A honlapon szereplő termékek árai tájékoztató jellegű irányárak, amely azt jelenti, hogy egyes árucikkek kiszállításkor vagy áruházi átvételkor (Vevőnek történő átadáskor) érvényes árai eltérhetnek a www.korosmarket.hu honlapon meghatározott, kiválasztáskor érvényes irányáraktól. Az árak nettó árak az ÁFA tartalmat külön jelöljük, azonban ezek az árak nem tartalmazzák az esetleges göngyölegek költségét.   Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerését követően azonnal tájékoztatjuk a Vevőt az új adatokról. A Vevő ezt követően megerősítheti a megrendelését vagy elállhat tőle.

A megrendelt áru a kifizetéséig a Körösmarket Kft. tulajdonában marad. 

 1. D) A szerződés létrejötte

A szerződéskötés nyelve a magyar.

Az megrendelés véglegesítésekor fizetendő foglaló alkalmával, amiről megrendelő részére Szolgáltató elektronikus díjbekérőt küld, aminek a 4 órán belüli megfizetése biztosítja Szolgáltató részére a vásárlási szándék, kötelezettségvállalás megerősítését

A megrendelés foglaló megfizetésével történt véglegesítését követően a kiszállításkor vagy átvételi ponton történő átvételkor a Szolgáltató által biztosított termékeket vagy azok egy részét a Vevő elfogadja, azaz átveszi.

A szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés a következő folyamaton keresztül jön létre:
(I) a Vevő összeállítja, leadja a bevásárlólistát (melynek minimum összege bruttó 5.000 Ft szállítási díj nélkül).

(II) A megrendelés véglegesítéséhez a megrendelés ellenértékét és a szállítási díjat a Vevőnek kézbesítéskor kell megfizetnie.

(III) Szolgáltató házhoz szállítja a termékeket.
(IV) Szolgáltató tájékoztatja a Vevőt a kiszállított termék (ek)ről és a fizetendő ellenszolgáltatásról (adóval növelt, szolgáltatási díjat is tartalmazó összegéről), amelynek során ajánlatot tesz azok vételére.

(V) ezt követően a Vevő a termék (ek) átvételével kifejezi abbéli szándékát, hogy az átvett termék (ek)re vonatkozóan az adásvételi szerződést meg kívánja kötni. Az így létrejövő szerződést a Szolgáltató által kibocsátott nyugta vagy számla igazolja. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet alapján az így létrejövő szerződés üzlethelyiségen kívül kötött, magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül, melyet a Szolgáltató nem iktat.


A Vevő a Szolgáltatás igénybevételével kifejezetten elfogadja és belegyezik abba, hogy a Szolgáltató a szerződéskötést az átadott nyugtán vagy számlán igazolja vissza. 

 1. E) A rendelés feldolgozása

A rendelés leadását követően a rendszer e-mailben értesítést küld a Vevőnek a rendelés fogadásáról és tartalmáról, valamint később a várható szállítási időpontról. A rendelés véglegesítése 24 órán belüli telefonos megkeresést követően történik.

Ha a Vevő nem darabszám szerint választja ki a terméket a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy azt bizonyos – mérési pontatlanságból adódó – eltéréssel szállítsa le. A Szolgáltató azonban természetesen mindent megtesz annak érdekében, hogy ez az eltérés a lehető legkisebb legyen, azaz a Vevő által meghatározott mennyiséghez a lehető legközelebb álljon.

 1. F) Az adatbeviteli hibák javításának lehetősége

Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés” gomb megnyomása előtt van lehetősége.

 1. G) Szállítás, dokumentumok

A megrendelt termékek kézbesítése, szállítása a Körösmarket Kft. gépkocsi flottájával történik.

A termékek www.korosmarket.hu honlapon történő kiválasztásakor a Vevő megadja a pontos szállítási címet, megjelöli azt az időpontot, amikor a kiszállítás napja alkalmas számára. A házhoz szállítást lehetővé tevő települések listáját az ÁSZF. I-es fejezete tartalmazza.

A Vevő szállítási napja a webáruházban a foglaló lekönyvelésekor egy megrendelési visszaigazolásban lesz pontosítva a Vevő részére. Ha ettől eltérő szállítási napot szeretne, az erre vonatkozó igényét elektronikus úton, e-mailben info@korosmarket.hu kell jeleznie az ügyfélszolgálat felé.

A Vevő köteles biztosítani, hogy a megadott szállítási cím egyértelműen beazonosítható és könnyen, biztonságosan megközelíthető legyen. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató nem vállal felelősséget a kiszállításért vagy annak elmaradásáért, illetőleg az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerült károkért. 

A szállítási nap reggelén Vevő fog kapni egy automatikus e-mailt, amin a szállítás logisztikai tervező program által megbecsült teherautó érkezési idejét jelezzük felé, továbbá meg fogja kapni a sofőr elérhetőségét, aki az árut viszi, vele tudja tartani telefonon a kapcsolatot, ha szükséges. Az e-mailben látni fogja a rendelt termékeket, a kimért pontos mennyiségeket és a számla végösszegét is.

A megadott időpontban telefonközelben kell lennie, a kiszállítást végző személy hívni fogja Vevőt érkezés előtt, pontosítják, hogy tudja átadni a megrendelt árut.

Az átadás átvétel a tehergépkocsinál történik, higiéniai és egyéb okokból, nem megoldható a lakásába történő szállítás. Amennyiben a megadott időpontban +- 1,5 óra A Vevőt nem sikerül elérni telefonon, vagy nem tartózkodik a regisztrációkor megadott kiszállítási címen, úgy a kiszállítást, a Vevő hibájából meghiúsultnak tekintjük és a foglaló összegét, annak törvényi intézményesített rendszere szerint, megtartjuk.
 H) Fizetési feltételek

Utánvétel: Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor készpénzben kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza a “Utánvétrel készpénzzel” fizetési módot.

Amennyiben a kiszállítás reggelén jelzett kiszállítási időpontban, +- 1,5 óra a felhasználót nem sikerül elérni telefonon, vagy nem tartózkodik a regisztrációkor megadott kiszállítási címen, úgy a kiszállítást, a Vevő hibájából meghiúsultnak tekintjük és a szállítási díjat megtartjuk.

 1. I) A megrendelés módosítása, törlése

A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé azonnal értesítést küld az eladó webáruháza a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül szerződéskötésnek. Amennyiben 48 órán belül ez a visszajelzés a vásárlóhoz nem érkezik meg, úgy vételi kötöttségei megszűnnek.

Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a Vevőnek rendelése elektronikus úton való visszavonására. A teljesítés megkezdésekor Vevőnek e-mailben értesítést kap a teljesítés várható időpontjáról és a teljesítés megkezdésének tényéről. Ezt követően a rendelés már csak a „Vevőszolgálat” vagy „Elérhetőségek” menü pontok alatt található lehetőségek valamelyikén módosítható.

 1. J) Elállás a szállítástól

Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésre, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni vagy helyettesítő termékkel kiváltani az árut. A Vevő jogosult a helyettesítő terméket visszaküldeni és a megrendelt termék újra kiszállítását kérni, vagy a vételárat visszaigényelni.

A Vevő jogosult az általa kiválasztott termékek vagy azok egy részének átvételét mindenféle indoklás nélkül megtagadni azzal, hogy a kimért termékek átvételét részlegesen megtagadni nem lehet.

A Vevő, a termék jellegéből adódóan csak az átadás és átvétel pillanatában jogosult csak reklamálni, és árut visszaküldeni.

A szállítástól a megrendelő elállhat csőd vagy felszámolási eljárás megindításának okán is.

 1. K) Termék visszaküldése

A termék csak eredeti állapotában és csomagolásban küldhető vissza.A VEVŐ JOGAI

Amennyiben a termékről felbontás során, a kézbesítést végző személy jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, a megrendelés törlését azonnal elvégezzük.

Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt átadó-átvevő közötti, tényállást rögzítő jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia. Utólagos tartalomhiányért, sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk.

A Vevő megtagadhatja azoknak a termékeknek az átvételét, amelyek az átadás-átvétel időpontjában bármilyen okból nem megfelelőek. Amennyiben a termékről csupán az átadást követően derül ki, hogy az már az átadás-átvétel időpontjában hibás volt (vagy legalább a hiba oka már akkor is fennállt), a Vásárlót ebben az esetben is megilleti a reklamáció joga, melyet a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben, vagy a Szolgáltató levelezési címére küldött levél útján, továbbá a Szolgáltató alkalmazásában álló üzletkötő partnernél is megteheti.

Mindemellett a Vevő a szerződés megkötésével, a termékek forgalmazásával, illetve az értékesítéssel közvetlen kapcsolatban álló személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát írásban közölheti a megadott elérhetőségeken. A Szolgáltató a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja.

A Szolgáltató a panaszt legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg.

A Vevő a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) esetén, annak bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében jogosult a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását kezdeményezni.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:

Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

XII. Egyéb rendelkezések

A www.korosmarket.hu weboldalon bemutatott termékekre vonatkozó információk az előzetes tájékozódást szolgálják. A Vevő által megvásárolt (átvett) termék csomagolása tartalmazza mindazon tájékoztatásokat, amelyek az adott termékre jellemzőek, mind összetételét, mind pedig használatát/felhasználását illetően, ezért a Vevő a termék átvételét követően köteles az említett tájékoztatást – saját és mások biztonsága érdekében – alaposan elolvasni és megismerni.

Az ÁSZF szabályozza a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, így a Vevővel létrejövő adásvételi szerződés megkötésének időpontjában annak rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részévé válnak. Az ÁSZF-re a magyar jogszabályok irányadóak.

Ha az illetékes bíróság az ÁSZF bizonyos rendelkezésének érvénytelenségét állapítja meg, akkor az adott rendelkezés érvénytelensége nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseit, amelyek továbbra is érvényben és hatályban maradnak.